Enter your keyword

Javni dijalog o održivom korišćenju energije u jugoistočnoj Evropi


Škola demokratskog rukovođenja realizuje projekat „Javni dijalog o energetskoj efikasnosti u Crnoj Gori„ uz podršku Otvorenog regionalnog fonda GIZ-a.
Projekat je dio regionalne inicijative “Osnaživanje Mreže škola političkih studija kao posrednika za process javnog dijaloga na teme klimatskih promjena i održivog korišćenja energije” koji sprovode članice Mreže škola političkih studija koja djeluje u jugoistočnoj Evropi pod okriljem Savjeta Evrope:

  • Škola demokratskog rukovođenja; Crna Gora
  • Akademija za politički razvoj kroz NVO DOOR; Hrvatska
  • Beogradski fond za političku izuzetnost; Srbija
  • Škola za političke studije; Albanija
  • Centar za istraživanje i kreiranje politike CRPM; Makedonija
  • Škola političkih studija Bosne i Hercegovine; BIH
  • Prištinski institut za političke studije; Priština

Nacionalna subkomponenta ovog projekta ima za cilj uključivanje svih relevantnih javnih aktera u dijalog i akciju kada su u pitanju teme vezane za povećanje energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije u Crnoj Gori.

Efikasnija potrošnja energije, smanjenje troškova i štetnih emisija i proaktivno upravljanje resursima na lokalnom, nacionalnom, odnosno regionalnom nivou je jedan od najhitnijih zadataka današnjice. Tema energetske efikasnosti zauzima i centralno mjesto u EU kao najbriži i troškovno najefikasniji način za dostizanje strateških ciljeva ublažavanja klimatskih promjena, obezbjeđivanja sigurnosti snabdijevanja energijom i održivog ekonomskog razvoja.

Predviđene aktivnosti će uglavnom biti fokusirane na povećanje razumijevanja, znanja i kapaciteta kada je u pitanju zakonodavni okvir koji reguliše oblast energetske efikasnosti kao i razmjenu i promociju dobre prakse između članova Parlamenta, medija, NVO, lokalnih samouprava i biznis sektora.
U pravcu kreiranja uslova za razvoj kvalitetnih platformi za javni dijalog i jačanja kapaciteta za implementaciju Zakona o energetskoj efikasonsi kao i Nacionalnog akcionog plana za energetsku efikasnost, Škola demokratskog rukovođenja, kao nosilac ovog projekta u Crnoj Gori planirala je da organizuje serije konsultacija, sastanaka, seminara među ključnim stejkholderima.

Planirane aktivnosti prepoznajemo kao ključne za nastavak javnog dijaloga uspostavljenog u Fazi I ovog projekta, generisanje političke volje i razvijanje održivih i kvalitetnih politika kada je u pitanju energetska efikasnot i održivo korišćenje energije.
U dosadašnjoj realizaciji projekta Škola demokratskog rukovođenja uspostavila je uspješnu saradnju sa Ministarstvom ekonomije, Sektorom energetske efikasnosti.
Projekat je počeo 2011., a biće nastavljen i 2013. godine.