Enter your keyword

Dialogu Publik për përdorimin e qëndrueshëm të energjisë në Evropën Juglindore

Dialogu Publik për përdorimin e qëndrueshëm të energjisë në Evropën Juglindore

Shkolla e Udhëheqjes Demokratike, me mbështetjen e Fondit të hapur Rajonal GIZ, po zbaton projektin “Dialogu publik mbi Efikasitetin e Energjisë në Mal të Zi”.

Projekti është pjesë e iniciativës rajonale “Fuqizimi i Rrjetit të Shkollave të Studimeve Politike si një ndërmjetës në procesin e dialogut publik për çështjet e ndryshimeve klimatike dhe përdorimit të qëndrueshëm të energjisë”, të cilën e zbatojnë anëtarët e Rrjetit të Shkollave të Studimeve Politike, i cili operon në Evropën Juglindore nën kujdesin e Këshillit të Evropës:

Shkolla e qeverisjes demokratike: Mali i Zi
Akademia për Zhvillim Politik përmes OJQ-së DOOR; Kroacia
Fondi i Beogradit për Ekselencë Politike; Serbia
Shkolla për studime politike; Shqipëri
Qendra për Hulumtim dhe krijim të Politikave; Maqedoni
Shkolla e Studimeve Politike e Bosnjës dhe Hercegovinës; B dhe H
Instituti i Prishtinës për studime politike, Prishtinë

Nënkomponenta Kombëtare e këtij projekti synon të përfshijë të gjithë aktorët publik relevantë në dialog dhe aksion kur bëhet fjalë për çështje që lidhen me rritjen e efikasitetit të energjisë dhe shfrytëzimin e burimeve të ripërtëritshme të energjisë në Mal të Zi. Konsumi më efikas i energjisë, ulja e kostos dhe emisioneve të dëmshme dhe menaxhimi proaktiv i burimeve në nivel lokal, kombëtar, gjegjësisht nivel rajonal, është një nga detyrat më urgjente të kohës sonë. Tema e efikasitetit energjetik zë një pozitë qendrore në BE si mënyra më e shpejtë dhe më kosto-efektive për arritjen e qëllimeve strategjike, për zbutjen e ndryshimeve klimatike, për sigurimin e furnizimit me energji dhe për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik.

Aktivitetet e planifikuara kryesisht do të përqëndrohen në rritjen e të kuptuarit, njohurive dhe aftësive kur bëhet fjalë për kuadrin ligjor që rregullon fushën e efiçiencës së energjisë, si dhe shkëmbimin dhe promovimin e praktikave të mira ndërmjet anëtarëve të Parlamentit, mediave, OJQ-ve, qeverive lokale dhe sektorit të biznesit.

Me qëllim të krijimit të kushteve për zhvillimin e platformës me cilësi të lartë për dialog publik dhe për ngritjen e kapaciteteve për zbatimin e Ligjit për efikasitetin e Energjisë dhe Planit Kombëtar të Veprimit për Efiçiencën e Energjisë, Shkolla e qeverisjes demokratike, si bartëse e këtij projekti në Mal të Zi, po planifikon të organizojë një seri të konsultimeve, takimeve dhe seminareve midis palëve të interesuara kryesore.

Aktivitetet e planifikuara i njohim si thelbësore për vazhdimin e dialogut publik të inicuar në Fazën I të këtij projekti, gjenerimin e vullnetit politik dhe zhvillimin e politikave të qëndrueshme dhe të shëndosha, kur është fjala për efikasitetin e energjisë dhe përdorimin e qëndrueshëm të energjisë.

Në zbatimin e deritanishëm të projektit, Shkolla e Lidershipit Demokratik ka krijuar bashkëpunim të suksesshëm me Ministrinë e Ekonomisë, sektorin e energjisë efikase.

Projekti ka filluar në vitin 2011 dhe do të vazhdojë edhe gjatë vitit 2013.