Enter your keyword

Škola političkih studija

Već 15 godina Škola demokratskog rukovođenja u Crnoj Gori umrežava političare, javne službenike, novinare, NVO i sindikalne aktiviste, kao i predstavnike vjerskih zajednica, kroz obrazovne programe s fokusom na praktične vještine, bitne za njihov rad u crnogorskom društvu.
Škola od samog početka djeluje u sklopu evropske mreže škola političkih studija, pod okriljem Savjeta Evrope. U cilju daljeg usklađivanja sa mrežom, uvođenja novog kvaliteta i naglaska na panevropski karakter- odlučili smo da promijenimo naziv i uprilagodimo ga cilju i misiji, kao i nazivu mreže čiji smo članovi. U skladu sa tim donijeta je odluka da se naziv naše platforme mijenja u Škola političkih studija.

Osoblje i Akademski savjet Škole, program i metodologija rada ostaće ista.

U tom smislu, ovu i narednu 2019. godinu posvetićemo radu sa alumnistima sa fokusom na obaveze iz pregovaračkih poglavlja 23 i 24, kako bi smo mrežu iskoristili za unapređenje pozicije Crne Gore u budućim procesima i osnažili javni dijalog.